Faaliyet Alanları

İşletmemizin faaliyet alanları;

  1. Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak; seminer, konferans, eğitim programları düzenlemek, kurslar açmak.
  2.  Plan fizibilite çalışması, ölçme, analiz, deney, model denemeleri, muayene, tetkik kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluk tahkiki, ekspertiz, ölçü ayarı, bilgi işlem hizmetleri, iş değerlendirmesi ve organizasyonu, danışmanlık, teknik bakım ve onarım yapmak, bunlara ilişkin rapor hazırlamak.
  3.  Faaliyet alanlarına uygun araştırma ve uygulama yapmak; bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak.
  4.  Havacılık ve uzay alanında her türlü bakım, onarım, genel havacılık, eğitim amaçlı hava taşımacılığı ile bunlara ilişkin işleri yapmak.
  5. Denizcilik alanında her türlü bakım, onarım, denizcilik ile ilgili eğitim ve bunlara ilişkin işleri yapmak.
  6. Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayın işlerini yapmak.
  7.  Mevcut fiziksel kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere yukarıdaki fıkralarda sayılanlar dışında her türlü iş, hizmet ve mal üretiminde bulunmak ve Rektörün izni alınmak koşuluyla üretilen iş, hizmet ve malları pazarlamak ve satmak, satış yerleri açmak ve işletmektir.

 

DÖNER SERMAYE HİZMETİ VERİLEN BİRİMLER

21 Nisan 2019